18 กลุ่มจังหวัด

ทีมบูรณาการกลาง ลงพื้นที่ 4 ภาค PDF พิมพ์ อีเมล

การประชุมทีมบูรณาการเพื่อกลั่นกรองแผนงาน/โครงการร่วมกับจังหวัด/กลุ่มจังหวัด รวม 4 ภาค